Home/Thiết bị tự động/Bộ lập trình Logo!/PLC Logo!/PLC Logo! 0BA6/Bộ lập trình Logo! 12/24RC-6ED1052-1MD00-0BA6