/////Bộ lập trình Logo! 12/24RCO-6ED1052-2MD00-0BA6