Home/Thiết bị tự động/Bộ lập trình Logo!/PLC Logo!/PLC Logo! 0BA6/Bộ lập trình Logo! 24RCO (AC)-6ED1052-2HB00-0BA6